cart

No products in the cart.

Terms and Conditions

תקנון החברה

 1. כללי
  • תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בין הצדדים.
  • בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה, כל מקום בו משתמשים בלשון יחיד הכוונה גם לרבים.
  • המשתמש באתר: ה”גולש”, הלקוח, המזמין, הספק, הרוכש בפועל או מי מטעמו, מקבלי השירות כולם יחד ייקראו להלן “המשתמש”.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר EasyLine (להלן: “האתר”) ועל כל רכישה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות אתר האינטרנט או ברכישה טלפונית.
  • הוראות תקנון זה מהווים הסכם מחייב בינך (“המשתמש”) לבין איזי ליין בע”מ ח.פ 513134866 (להלן: “מפעילת האתר”).
  • הנך מצהיר/ה כי קראת תקנון זה במלואו ובעיון רב.
  • כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
  • בתקנון זה מוסדרים התנאים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ו/או שילוח מוצרים ומועדים ועוד, הכל כפי שיפורט להלן.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין מפעיל האתר. עקב כך, הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתם לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו הנכם מתבקשים לא לעשות כל שימוש באתר.
  • ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  • אתר it-office.pp.ua הינו אתר ישראלי ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי ו/או תכשירי מזון ייעודי ותוספי תזונה ברשת האינטרנט בתחומי ישראל בלבד. האתר מתופעל ע”י איזי ליין בע”מ ח.פ 513134866 ( להלן: “החברה”) שכתובתה רחוב הטוחן  2 קיסריה. טלפון: 04-6327777 , פקס: 04-6327797 כתובת אימייל:  office@easyline.co.il. כל הזכויות לתכנים ולעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות איזי ליין בע”מ  ח.פ 513134866
 2. הזכות ו/או הזכאות להשתמש באתר:
  • הזכות ו/או הזכאות להשתמש באתר תהא לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך ואשר יש לו חשבון בנק פעיל בישראל.
  • לכל מי שיש בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  • לכל מי שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר ו/או בטופס ההזמנה לרבות כתובת, תעודת זהות, טלפון וכל פרטי אחר.
  • לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי ולא עסקי המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצורכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצר במכירה חוזרת.
  • מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
  • גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה בכך את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  • השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר.
  • בכל שאלה ניתן לפנות לשירות לקוחות בטלפון: 04-6327777, פקס: 04-6327797 כתובת אימייל: office@easyline.co.il. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
  • מנהל האתר רשאי למנוע מגולש ו/או משתמש כלשהו את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא מנהל האתר רשאי למנוע מגולש או משתמש כלשהו מלהשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • א. במידה והגולש ו/או המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.
  • במידה והגולש ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר והמוכרים.
  • במידה וכרטיס האשראי שברשות הגולש ו/או המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 3. השימוש באתר
  • הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה או מנהל האתר ובכפוף לתנאי הסכמתם (ככל ויינתנו).
  • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר.
  • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה. היה ונעשה פרסום באתר החברה לא תהיה החברה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך החברה. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהחברה.
 4. שינויים בתקנון
  • תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. אופן ביצוע המכירה
  • גלישה באתר והשתתפות באחד מאפיקי הרכישה מהווה הסכמה לקבלת תנאי הרכישה באתר.
  • לבצע הזמנה של מוצר יש להקפיד ולהקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  • לאחר ביצוע רכישה או זכייה שהושלמה ברכישה יקבל הגולש אישור לגבי זכייתו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר. האתר יפנה לגולש ביום או באחד מימי העבודה שיבואו לאחריו על מנת לתאם את אספקת המוצר. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מפעיל האתר ו/או הספקים. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מפעיל האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
  • רכישות יתבצעו בפועל רק לאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי.
  • במקרה בו בחר הרוכש שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.
  • מועדי אספקה יחלו להימנות רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
  • כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ו/או משתמש ונתקבל סירוב של חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה, סירוב חברת כרטיסי האשראי יהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת האתר. הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.
 2. ביטול עסקה ע”י האתר –
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
  • במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר, במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי מפעיל האתר לבטל את הרכישה הספציפית.
  • האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
  • במקרה בו האתר או הנהלת האתר ואו מחלקות ביטחון של האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.
  • בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא ממפעיל האתר לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא מפעיל האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
  • במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעיל האתר יהא רשאי לבטל מכירה רגילה במקרה שתקלה טכנית חמורה מנעה או מונעת ממרבית המשתתפים במכירה מלהגיש הצעות, או משבשת בצורה אחרת את ניהולה התקין של המכירה.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים מפעיל האתר ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור מפעיל האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  • מפעיל האתר יהא רשאי לבטל מכירה רגילה, במקרה בו קיים חשד כי משתתף או משתתפים מנסים או ניסו לחבל במזיד בתוצאות המכירה ו/או במקרה בו נודע למפעיל האתר לאחר פתיחת המכירה כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתו של מפעיל האתר לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח.
 3. פרטיות
  • החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. החברה מפעילה מערכת אבטחה מהמתקדמות ביותר הקיימות כיום בשוק. אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
  • בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי לכן המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. החברה רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי.
  • המשתמש יהא רשאי לבקש, בכל עת, את מחיקתו ממאגר המידע של החברה, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
  • שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. פרטים אלו הינם אישיים וסודיים, כל שימוש שיעשה בהם בעקבות העברת הפרטים מידי המשתמש לצד שלישי הינם באחריותו בלבד בשום מקרה שהוא, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
  • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך לצד שלישי בין היתר, במקרה שבו הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה וכן במקרה שבו נתקבל בידי החברה או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
 4. אספקה/ הובלת מוצרים
  • משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתו של המוכר המציע ו/או מפעיל האתר.
  • מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי המוכרים ועל פי שיקול דעתם. למוכרים שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותם להוביל את המוצר לאזור מסוים ו\או לנקודת איסוף שתאושר על פי שיקול הדעת הבלעדי של החברה. אם חברת משלוח מטעם הספק איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת או ישוב מרוחק אליו חברת השילוח איננה מגיעה אזי שהשילוח יבוטל. הגולש יקבל הודעה מהאתר ויגדיר כיצד יבקש לקבל את המוצר. האמור מתייחס לישובים בשטחי יהודוה ושומרון ו/או ישובים מרוחקים או לישובים קהילתיים או קיבוצים שם אין כתובת ברורה וספציפית ידועה מראש . במקרה זה  תבוטל העסקה והלקוח יקבל את הזיכוי  והתשלום אם בוצע חזרה וללא כל  דמי ביטול או קנס.
  • המוכרים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי המוכר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש.
  • דמי המשלוח המפורטים באתר הינם סופיים אלא אם צוין אחרת על ידי המוכר (כגון חיוב בגין הובלה חריגה, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים).
  • דמי המשלוח בהם מחויב הרוכש, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי המוכר.
  • בעת תיאום האספקה, רשאי המוכר לבקש את נוכחות הרוכש במקום ובמועד האספקה, לרבות הצגת תעודת זהות ו/או חתימה על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.
  • דמי הטיפול והמשלוח יהיו נקובים במפרט המוצר.
  • אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וטיב וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, התלונה על כך חייבת להגיע באופן מידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.
  • חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותתיר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.
  • אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. לגולש לא תינתן האפשרות לביצוע איסוף עצמי.
  • החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לספק את המוצר בתחומי ישראל עד 14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה, וזאת בכפוף לאזור החלוקה ואילוצי חברת השילוח, חלוקת החבילות מתבצעת בהתאם לשעות העבודה של חברת השילוח.
  • יובהר כי החברה איננה מתחייבת כי ההזמנה תבוצע בתוך 14 ימי עסקים, כאשר הכול כפוף לאזור החלוקה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד ביצוע ההזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אספקה ללקוחות פרטיים בלבד, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לספק הזמנות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה ו/או ספקיה, לפי העניין ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת מגורים או מקום עבודת הלקוח בלבד בתחומי ישראל ו\או לנקודת איסוף שתאושר על פי שיקול הדעת הבלעדי של החברה כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה בתוך 14 ימי עסקים. יובהר כי עלות המשלוח מופיעה בדף ההזמנה, הלקוח יזוהה ע”י תעודת ה זהות וכרטיס אשראי.
  • זמן אספקת המוצרים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר כולל נערך לפי חישוב של ימי עסקים ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.
 5. מועד השלמת הזמנה
  • החברה תתייחס לקליטת הזמנה אצלה אך ורק למשתמש שקיבל ממנה אישור בדבר ביצוע הזמנה שנשלח לדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה.
  • מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של המשתמש כי ההזמנה שולמה במלואה; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור החברה (להלן: “המועד הקובע”), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד.
 6. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים
  • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או על ידי גורמי האכיפה ו/או על ידי החברה ו/או על ידי מי מספקיה (כגון חברת המשלוחים), יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש, ועל פי המועדים שייקבעו על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. חישוב מועדים
  • זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי חישוב המועדים יחל מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל.
 8. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים
  • החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 9. עיכוב ואיחור באספקה
  • החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 16 ימי עסקים ממועד שהלקוח הודיע לחברה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות על פי תקנון זה. אין אחריות לנזקים מכל סוג שיכולים לקרות ללקוח כתוצאה מאי ביצוע ההזמנה
   יובהר כי הודעה בדבר העיכוב כאמור תינתן לחברה על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה, ובכפוף לאזור החלוקה – מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה איננה אחראית לנזקים מכל מין ו/או סוג שייגרמו ללקוח כתוצאה מעיכוב ו/או אי אספקת המוצר.
  • במידה שלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
  • למיטב ידיעת החברה, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר עם קבלת הודעה מהספק בדבר אזילת המלאי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך. במקרה כאמור החברה תחזיר ללקוח את מלוא התמורה ששולמה על ידו ואת דמי המשלוח באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה.
  • ידוע לי שבעת קבלת המוצר, טרם פתיחתו מוטלת עלי האחריות לבדוק ולקרוא בקפידה ולוודא שכל הנתונים המוצגים על גבי תווית המוצר הינם לשביעות רצוני המלאה. הנתונים אשר מוטלת עלי החובה לבדוק לפני פתיחת האריזה הינם: תאריך פג תוקף, משקל התכולה, רשימת רכיבים ומשקלם ורכיבים אלרגנים. ידוע לי כי אין לצרוך מוצר אשר קיימת רגישות לאחד הרכיבים המופיעים באזהרת האלרגנים וכי במידה ואעשה זאת, יהיה זה באחריותי הבלעדית.
  • בכל מקרה של חוסר שביעות רצון מכל סיבה שהיא יש ליידע את שירות הלקוחות לפני פתיחת המוצר.
 10. הפרות וסעדים
  • אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  • חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב מהחברה או בעל הזכויות המתאים. החברה רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. החברה לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
 11. הוראות התנהגות באתר
  • מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות.
  • המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
  • חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור החברה רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.
  • מובהר בזאת, כי החברה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
  • החברה רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
 12. ביטול עסקה
  • לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו ובלבד שההזמנה טרם הועברה לחברת השליחויות.
  • ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד באמצעות, פקס: 04-6327797 כתובת אימייל: office@easyline.co.il. ביטול הזמנה מותנה בכך שהחבילה טרם הועברה לחברת השליחויות.
  • ביטול הזמנה יתאפשר תוך 14 יום מיום הרכישה בלבד, כאמור תינתן האפשרות למוצר חלופי או החזר כספי לבחירתכם, למעט על דמי המשלוח. אין החזר על דמי משלוח.
  • החזר כספי יינתן באופן בו בוצע התשלום, עד 7 ימים מיום ביצוע ביטול העסקה.
  • החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או ₪ 100 – לפי הנמוך מבניהם.
 13. הגבלת אחריות
  • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
  • הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד החברה.
  • נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
  • החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו מאת החברה ו/או מצד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן של החברה והכול בכפוף לאחריות החלה ע”פ כל דין.
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא טבע בריא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 14. הסכמה לקבלת דברי פרסומת
  • המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול “דבר פרסומת” כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982(“דבר פרסומת” – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחר;) והוא מסכים לשליחתו אליו בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט. כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת מידע זה ע”י שליחת הודעה בכתב בדואר : office@easyline.co.il
  • במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות
  • המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של החברה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת אימייל שתשלח אליו מאת החברה, ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
  • החברה רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: “המשובים”). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.
 15. שימוש בעוגיות (Cookies)
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
 16. שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת האתר. החברה תפרסם באתר על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על החברה להתריע על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.
  • החברה אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.
 17. אבטחה
  • אתר החברה מאובטח באמצעות SSL פרוטוקול לתקשורת מאובטחת באינטרנט (Secure Socket Layer). אתר החברה עומד בתקני האבטחה המחמירים ביותר, כך שכל הנתונים שלקוחותינו מוסרים במהלך הקנייה באתר נשארים חסויים ומאובטחים. תעודה דיגיטאלית מסוג Thawte SSL Web Server מותקנת על השרת ומאפשרת העברת מידה בצורה מאובטחת. התעודה הדיגיטאלית המותקנת על השרת, מבצעת את הפעולות הבאות: מאמתת שהשרת שאליו אתה מחובר הוא אכן השרת הנכון; יוצרת ערוץ תקשורת מאובטח עלי ידי הצפנת כל המידע המועבר בין דפדפן האינטרנט לבין השרת; ומבצעת בדיקה כי המידע שנשלח מהמחשב האישי יגיע בשלמותו, ללא טעויות וללא שיבושים אל האתר.
  • החברה מתחייבת שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לאף גורם מלבד חברת האשראי נשוא כרטיס האשראי.
  • החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל. מובהר בזאת כי למרות מנגנוני האבטחה המתקדמים שבהם משתמשת החברה היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.
  • פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה. הסליקה מבוצעת בצורה מאובטחת על ידי חברת TRANZILA, המוסכמת לתקן PCI. לינק לתעודת הסמכה PCI של TRANZILA – https://www.tranzila.com/PCI-certificate.html
  • המשתמש מתחייב כי לא יבצע כל פעולה אשר יש בה בכדי לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
 18. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הרשאתה של החברה.
 19. התיישנות
  • למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד החברה ו/או לקוחותיה ו/או מי מטעמם ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה באתר (לרבות רכישת מוצר) היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.
 20. שיפוי
  • המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה ו/או לקוחותיה ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.
 21. נגישות
  • על מנת לאפשר נגישות אתר זה לאנשים בעלי מוגבלויות , נבנה אתר זה בהתאם להוראות הנגישות המופיעים ב-Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
 22. הדין החל
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב בלבד.

 

 1. קנייה מהנה!
The product was successfully added to the shopping cart
Product successfully added to Wishlist
Checking...